نحوه پرداخت هزینه ثبت نام:

*برای پرداخت هزینه ها به یکی از روشهای زیر می توانید اقدام نمایید.

 

  • شماره حساب جاری پردیس فناوری کیش : ۱۰۰۱۰۰۰۷۶۵۲۸۹ بانک شهر

  • جهت واریز به صورت کارت به کارت : ۵۰۴۷۰۶۱۰۹۰۱۰۵۸۹۷

  • شماره شبا جهت واریز از بانک های دیگر:IR8606100000010010007652

  • تلفن تماس: ۰۲۱۶۶۵۶۹۷۶۰